+31 (0)53 482 22 44
Home » Verbeteren (financiële) sturing en beheersing binnen het onderwijs

Verbeteren (financiële) sturing en beheersing binnen het onderwijs

Verschillende ontwikkelingen in het onderwijs leidt ertoe dat onderwijsinstellingen in toenemende mate regie kunnen nemen op een aantal beleidsterreinen. De groeiende regierol gaat doorgaans gepaard met toenemende autonomie bij de besteding van middelen. Recente voorbeelden zijn de beschikbaarheid van € 8,5 miljard aan extra middelen voor de ontwikkeling en het herstel van het onderwijs tijdens en na corona (Nationaal Programma Onderwijs). Maar ook de aanstaande vereenvoudiging van Rijksbekostiging, de toenemende investeringsmogelijkheden in onderwijshuisvesting, of investeringsmogelijkheden in duurzaamheid.

Daarnaast wordt er van onderwijsinstellingen verlangd dat zij bovenmatige reserves inzetten ten gunste van het onderwijs of om andere knelpunten aan te pakken, bijvoorbeeld in relatie tot personeelsbeleid en het lerarentekort. Om te kiezen waar een onderwijsinstelling haar middelen voor inzet, is een langetermijnvisie en strategie van groot belang. De visie en strategie is afhankelijk van financieel beleid, en vice versa. Financieel beleid draagt namelijk bij aan deugdelijke planvorming, (bij)sturing en verantwoording. Bij een toenemende mate van verantwoordelijkheid en regie, en daarmee ook een grotere onzekerheid en veranderend risicoprofiel, is een gedegen Planning en Control Cyclus van groot belang.

Nu nadenken over, én werken aan het creëren van inzicht en verbetering draagt bij aan het mogelijk maken van (financieel) beleid en het versimpelen van de verantwoording achteraf.

Toepassingen binnen het onderwijs

In de afgelopen jaren zijn wij bij onderwijsinstellingen betrokken geweest bij het realiseren van verbeteringen op het gebied van de planning en control cyclus, stuurinformatie, risicomanagement, financieel strategisch beleid en procesverbetering. Daarin hebben we gewerkt aan onder andere:

 • Het verbeteren van de informatievoorziening, waaronder de beschikbaarheid van data en de betrouwbaarheid ervan
 • Het opstellen van relevante KPI’s, en het ontwikkelen van integrale dashboards en rapportages voor diverse stakeholders in de organisatie, zoals MT-leden, bestuurders en schooldirecteuren;
 • Het beschrijven, implementeren en borgen van een integrale Planning en Control cyclus, met een rol voor alle beleidsterreinen, waaronder onderwijskwaliteit, HR, huisvesting, ICT en financiën;
 • Het opstellen van risicomanagementbeleid, en het creëren van een beeld van de risico’s die een onderwijsinstelling kunnen raken, en het implementeren van beheersmaatregelen;
 • Het gebruiken van auditdata om processen middels Process Mining integraal door te lichten en verbeteringen door te voeren.

In onze werkwijze is aandacht voor datakwaliteit, relevante rapportages en het juiste en tijdige gebruik daarvan. Op basis van de beschikbare data is samen met een betrokken administratiekantoor integrale en real-time dashboarding ontwikkeld. De diverse integrale rapportages worden binnen de Planning en Control cyclus gebruikt voor planvorming, monitoring en bijsturing. De rapportages worden inmiddels ook door andere onderwijsinstellingen  gebruikt. In figuur 2 en 3 zijn enkele voorbeelden van real-time interactieve dashboards te zien (de dashboards zijn voorzien van fictieve data).

Voorgaand beschreven ontwikkelingen hebben bijgedragen aan het realiseren van meer bestuurlijke grip en controle op de organisatie.  Het inzicht heeft geleid tot rust en tijdige bijsturing, en maakte het mede mogelijk dat er heldere beleidskeuzes konden worden gemaakt.
Geïnteresseerd?

Graag gaan wij met u in gesprek. U kunt hiervoor contact opnemen met Wietse Kamp via telefoonnummer 053 – 482 22 44 of e-mail w.kamp@robertmuntel.nl

Wil je op de hoogte blijven van onze dienstverlening en de mogelijkheden die wij kunnen bieden?

Volg ons dan op LinkedIn!


NEEM CONTACT OP

Neem vrijblijvend contact op met ons door middel van het onderstaande formulier.


  Toestemming bewaren gegevens?
  Ja ik geef toestemming voor het bewaren van mijn gegevens.

  Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?
  Ja ik wil graag de nieuwsbrief ontvangen