+31 (0)53 482 22 44
Home » Privacy Statement

Robert Muntel Financial Consultancy BV (KvK: 06082897) (hierna te noemen “Robert Muntel Financial Consultancy”, “Robert Muntel”, “RMFC”,  “wij”, “we”, “ons” of “onze”) verwerkt persoonsgegevens van kandidaten, werknemers en opdrachtgevers in overeenstemming met het daartoe vastgestelde beleid. Robert Muntel Financial Consultancy wil graag dat kandidaten, werknemers en opdrachtgevers erop vertrouwen dat zorgvuldig en veilig met hun gegevens wordt omgegaan.

Dit Privacy Statement beschrijft, in samenhang met ons Cookie beleid, welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en hoe wij uw persoonsgegevens verwerken.

Via deze link kunt u ons Privacy Statement downloaden.

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VAN U KUNNEN VERZAMELEN

Robert Muntel Financial Consultancy verwerkt alleen persoonsgegevens die direct van de betrokkene zijn verkregen via onze website (“de Website”) en e-mailcorrespondentie of persoonsgegevens die door de betrokken kandidaat zijn geplaatst op (semi) openbare carriéreplatforms (zoals LinkedIn en Indeed).

Het gaat dan voornamelijk om gegevens die de betrokkene (kandidaat) deelt in de kader van sollicitaties, reacties op vacatures en verzoeken een vrijblijvend kennismakingsgesprek aan te gaan (NAW-gegevens, geboortedatum, competenties, arbeidshistorie, opleidingen, salariswensen e.d.). Verder kunnen aantekeningen worden gemaakt van de overige gegevens die kandidaten in gesprekken met medewerkers van Robert Muntel Financial Consultancy delen. Bij indiensttreding of invulling van Interim opdrachten is daarnaast in ieder geval een BSN en kopie ID-bewijs benodigd.

Naast bovenstaande persoonsgegevens verzamelt Robert Muntel Financial Consultancy ook persoonsgegevens die verband houden met bezoeken aan de Website:

 • Wij verzamelen persoonsgegevens over uw bezoeken aan de Website (met inbegrip van maar niet beperkt tot) verkeer- en locatiegegevens, weblogs, contactformulieren, andere communicatiegegevens en de bronnen waartoe u toegang heeft. Doordat wij deze persoonsgegevens verzamelen, wordt uw bezoek aan de Website in de toekomst gemakkelijker omdat wij content of diensten kunnen voorstellen die voor u relevant zijn op basis van de locatie waarvandaan u de Website bezoekt.
 • Wij verzamelen alle gegevens die u ons verstrekt als u gebruik maakt van onze contactformulieren (bijvoorbeeld “Contact:”, “solliciteer nu” of “schrijf je in”). Het verstrekken van persoonsgegevens via onze contactformulieren is niet wettelijk verplicht of een contractvoorwaarde. Bij het invullen van contactformulieren staat het u volledig vrij om overige informatie of persoonsgegevens al dan niet met ons te delen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij deze correspondentie op.
 • Wij gebruiken uw persoonsgegevens om u direct marketing e-mailberichten te sturen als u hiervoor kiest in het relevante contactformulier. U kunt er op elk moment voor kiezen om in de toekomst geen verdere marketingberichten meer te ontvangen.
 • Wij kunnen ook cookies opslaan zoals uitgebreider beschreven in ons Cookie beleid.

Deze informatie wordt gebruikt om gerichte informatie te kunnen bieden of diensten te leveren.

Van opdrachtgevers worden in beginsel enkel zakelijke contactgegevens verzameld.

WAARVOOR GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

De persoonsgegevens van kandidaten worden door ons gebruikt om kwalitatieve dienstverlening te realiseren tegenover zowel de kandidaat als de opdrachtgever. Deze dienstverlening berust op het creëren van een zo optimaal mogelijke match tussen de wensen en eisen vanuit de kandidaat in relatie met het door de opdrachtgever geformuleerde functieprofiel of de opdrachtinhoud aangaande Interim opdrachten.

Onderstaand vindt u meer concrete toepassingen van de persoonsgegevens die wij bewaren:

 • wij slaan gegevens op om daarmee interessante vacatures voor de betrokkene te zoeken;
 • wij doorzoeken persoonsgegevens in ons opgebouwde kandidatenbestand als invulling wordt gezocht voor een vacature waarin de betrokkene mogelijk interesse heeft;
 • wij gebruiken deze om geschiktheid, relevantie en beschikbaarheid te kunnen beoordelen;
 • wij gebruiken de gegevens om te reageren op contactverzoeken of andere vragen;
 • wij gebruiken gegevens om andere relevante informatie te sturen die voor betrokkenen van belang kan zijn zoals aankomende evenementen of nieuwsbrieven.

De gegevens die wij bewaren vanuit uw bezoeken aan de Website hebben de volgende toepassingen:

 • om content en middelen optimaal af te stemmen op uw voorkeuren;
 • om te reageren op uw verzoek of vragen als u contact met ons opneemt;
 • om andere informatie te sturen die voor u van belang kan zijn zoals aankomende evenementen, kandidaatsportfolio of nieuwsbrieven;
 • om ons te helpen de voor u relevantste content en diensten op de Website zo te creëren, te publiceren en te verbeteren;
 • om te garanderen dat de via de Website geleverde content en diensten worden gepresenteerd op de wijze die voor u en uw apparaat het meest efficiënt is;
 • om u in staat te stellen de interactieve functies van de Website te gebruiken, wanneer u dat wenst;
 • om de Website, onze diensten en onze systemen verder te ontwikkelen en te verbeteren om u beter van dienst te zijn.

Het gebruiken van uw gegevens door ons zoals hierboven staat beschreven, is toegestaan door de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) omdat:

 • het noodzakelijk is voor onze gerechtvaardigde belangen in het nastreven van de doelen zoals hierboven aangegeven, waarbij deze belangen in elk afzonderlijk geval niet zwaarder mogen wegen dan uw belangen op vlak van privacy;
 • wij in sommige gevallen moeten voldoen aan onze verplichtingen volgens wet- en regelgeving, zoals bekendmaking aan de overheid, toezichthouders of regelgeving- en overheidsinstanties;
 • het in sommige gevallen noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak in het algemeen belang en, wanneer wij bijzondere categorieën van persoonsgegevens verwerken, deze verwerking noodzakelijk is voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of wanneer de verwerking verband houdt met persoonsgegevens die openbaar zijn gemaakt;
 • deze gegevens zijn verwerkt met uw toestemming die wij van tijd tot tijd van u verkrijgen, zoals wanneer u ervoor kiest marketingcommunicaties en nieuws te ontvangen via e-mail.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die rechtsgevolgen met zich meebrengen voor u, of u op vergelijkbare wijze treft.

HOE LANG BEWAREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS

Als Robert Muntel Financial Consultancy willen wij graag de mogelijkheid blijven houden om u in de toekomst te benaderen voor interessante carrièremogelijkheden / ontwikkelingen. Om dit in de toekomst te blijven doen, zullen wij de door ons verzamelde persoonsgegevens blijven bewaren in ons kandidatenbestand. Deze persoonsgegevens kunnen alleen ingezien worden door onze eigen medewerkers en adequate technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zijn aanwezig om mogelijke datalekken te minimaliseren. Wij zorgen er regelmatig voor dat gegevens worden opgeruimd en dat gegevens van onze kandidaten worden bijgewerkt om ervoor te zorgen dat (a) de gegevens die we ons bezit hebben nauwkeurig zijn en (b) dat we gegevens niet te lang vasthouden.

Onze standaardvoorwaarden vermelden dat onze cliënten kandidaatsgegevens, zoals cv’s, alleen bewaren voor de specifieke functie waarnaar u solliciteert en dat ze, als verwerkingsverantwoordelijken van uw gegevens, u moeten laten weten of ze van plan zijn om uw cv te bewaren.

Hierbij willen wij benadrukken dat wij nooit persoonsgegevens zullen doorzetten naar een opdrachtgever zonder expliciet toestemming te vragen aan de desbetreffende kandidaat.

Wij bewaren uw gegevens voor de duur van de vereiste periode om te voldoen aan onze wettelijke en reglementaire verplichtingen. Dit is over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

DELEN MET DERDEN

Om het efficiënt gebruik van uw persoonsgegevens te vergemakkelijken en om u de beste diensten en / of mogelijkheden te bieden, kan het soms nodig zijn dat wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Deze verstrekking van persoonsgegevens zal echter alleen in de volgende omstandigheden plaatsvinden:

 • Aan leveranciers, (onder)aannemers en agenten: wij kunnen andere bedrijven en/of personen van tijd tot tijd contracteren of aannemen om taken namens ons uit te voeren. Voorbeelden zijn onder meer het hosten en/of bijhouden van de Website Inhoud of het verschaffen van bepaalde opties die de Website biedt, het leveren van marketingdiensten of u financiële updates verschaffen op uw verzoek. Dergelijke ontvangers zullen alleen toegang hebben tot de persoonsgegevens die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en mogen dergelijke persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken. Deze ontvangers zijn onderworpen aan contractuele geheimhoudingsverplichtingen.
 • Aan de overheid of rechtshandhavingsautoriteiten: Zullen wij uw gegevens delen ingeval wij van oordeel zijn dat wij daartoe verplicht zijn.

IP-ADRESSEN EN COOKIES

Wanneer u gebruik maakt van de Website, verzamelen wij informatie over uw computer met inbegrip van (indien beschikbaar) uw IP-adres, besturingssysteem en browsertype voor systeembeheerdoeleinden. Dit zijn statistische gegevens over het surfgedrag en -patronen van gebruikers die u of enig ander persoon niet identificeren.

Om dezelfde reden kunnen wij informatie over uw algemene internetgebruik inwinnen door middel van cookies die op uw apparaat worden bewaard. Cookies helpen ons de website te verbeteren en betere en meer gepersonaliseerde dienstverlening aan te bieden. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies op de Website kunt u het Cookie beleid bekijken.

Indien u uw computer met anderen gebruikers deelt, raden wij u aan om de optie ‘onthoud mijn gegevens’ niet te selecteren wanneer de Website u die keuze biedt.

WAAR WORDEN UW PERSOONSGEGEVENS OPGESLAGEN EN GEBRUIKT

Zoals uitgelegd onder “Delen met derden” hierboven, delen wij uw persoonsgegevens met de volgende derden:

 • Externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten: in gevallen waarin wij gebruikmaken van externe leveranciers, (onder)aannemers of agenten, blijven wij toezicht houden over uw persoonsgegevens en beschikken wij over controlemechanismen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende zijn beschermd.

Wij streven ernaar alle redelijke maatregelen te treffen die vereist zijn om ervoor zorg te dragen dat uw persoonsgegevens veilig worden behandeld en in overeenstemming met dit Privacy Statement.

VERSTUREN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS NAAR LOCATIES BUITEN DE EUROPESE UNIE?

Uw persoonsgegevens worden niet verstuurd naar landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

GEGEVENSBEVEILIGING

Hoewel wij ons uiterste best doen om uw persoonsgegevens te beschermen, dient u zich ervan bewust te zijn dat het verzenden van informatie via het internet nooit volledig veilig is en kunnen wij de veiligheid van uw persoonsgegevens die via e-mail, naar de Website of een derde worden verzonden, niet garanderen; om deze reden is iedere overdracht op eigen risico. Wij zullen strenge operationele procedures en adequate, technische en bedrijfsorganisatorische beveiligingsmaatregelen toepassen om ongeoorloofde toegang, verandering, verwijdering of overdracht van persoonsgegevens te voorkomen.

UW RECHTEN TOT TOEGANG TOT, HET WIJZIGEN EN WISSEN VAN UW PERSOONSGEGEVENS

Krachtens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft u de volgende rechten:

 • Het recht op toegang tot en een afschrift van uw persoonsgegevens: U heeft het recht om bevestiging te vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. Als dat het geval is, heeft u recht op toegang tot uw persoonsgegevens en op bepaalde informatie over hoe die worden verwerkt. In sommige gevallen kunt u ons vragen om u een elektronisch afschrift van uw gegevens te sturen.
 • Recht op het wijzigen van uw persoonsgegevens: Als u kunt aantonen dat de persoonsgegevens van u waarover wij beschikken, niet correct zijn, kunt u ons vragen deze gegevens te wijzigen of op een andere manier te corrigeren.
 • Recht op vergetelheid / om gegevens te laten wissen: In bepaalde omstandigheden heeft u het recht om uw persoonsgegevens te laten wissen. U kunt op enig moment een dergelijk verzoek indienen en Robert Muntel Financial Consultancy zal nagaan of aan uw verzoek moet worden voldaan; dit recht is evenwel onderworpen aan wettelijke rechten of verplichtingen die voor ons van toepassing zijn inzake het bewaren van gegevens. In situaties waarin wij overeenkomstig de wet bepalen / beslissen dat aan uw verzoek om uw persoonsgegevens te wissen moet worden voldaan, zal Robert Muntel Financial Consultancy dit zo snel mogelijk, uiterlijk binnen één maand, uitvoeren.

Voor het benutten van uw rechten kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@robertmuntel.nl

Afhankelijk van de mate waarin het verwerken van uw persoonsgegevens is gebaseerd op uw toestemming, heeft u ook het recht om uw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van uw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van uw eerdere toestemming voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen.

U kunt ook een klacht over onze verwerking van uw persoonsgegevens indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of via info@robertmuntel.nl.

MARKETINGSCOMMUNICATIES

Wij sturen u alleen marketingcommunicaties per e-mail als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven.

De formulieren die wij gebruiken voor het verzamelen van uw persoonsgegevens, zijn voorzien van een selectievakje dat u kunt aanvinken als u ermee instemt marketingcommunicaties te ontvangen. Wanneer wij u marketingcommunicaties per e-mail sturen, kunt u ervoor kiezen geen verdere marketingcommunicaties te ontvangen door op ‘uitschrijven’ of ‘afmelden’ in de e-mail te klikken. U kunt ook op elk moment gebruikmaken van uw afmeldrecht opt-out door contact met ons op te nemen op info@robertmuntel.nl met de volgende informatie: uw naam, uw e-mailadres, een contacttelefoonnummer, de marketingcommunicaties die u niet meer wilt ontvangen.

WIJZIGINGEN VAN DIT STATEMENT

De voorwaarden van dit Privacy Statement kunnen van tijd tot tijd. De meest actuele versie zal via onze website beschikbaar zijn.

CONTACT

Aarzel niet om eventuele vragen, opmerkingen en verzoeken met betrekking tot dit Privacy Statement te sturen naar Robert Muntel Financial Consultancy, e-mailadres: info@robertmuntel.nl

Ingeval u een beroep wenst te doen op de mogelijkheid voor dataportabiliteit kunt een kopie van de methodieken met betrekking tot de specifieke overdracht van uw persoonsgegevens opvragen via het volgende e-mailadres: info@robertmuntel.nl

Robert Muntel Financial Consultancy
November 2019